De oorsprong van de economische ontwikkeling van Drachten ligt in de vervening, ambacht en nijverheid. Er was van oudsher een sterke relatie met het water. De nog varende skûtsjes, gebouwd op werven in Drachten, zijn daarvan het levende bewijs. In de loop van de tijd is de stadskern steeds verder van dit water komen te liggen en veranderden de waterzijdes in achterkanten.

In zowel het Toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (2012) als in de structuurvisie van Smallingerland (2013) is de westelijke stadsrand (de waterkant) van Drachten als een nader uit te werken focuslocatie benoemd. De uitwerking van deze locatie is in 2013 ondergebracht in de stategische samenwerkingsagenda 2013-2022 tussen provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland. In de agenda is het thema "Versterking recreatie en toerisme" als een speerpunt benoemd. Er is geconstateerd dat er binnen Smallingerland wat dit betreft nog onbenutte kansen liggen voor behoud van leefbaarheid en versterking van de werkgelegenheid van zowel Drachten als haar omgeving. De gemeente wil met het concept Oostelijke Poort Friese Meren de relatie met het water versterken. Het concept Oostelijke Poort omvat:

1. Gebiedsontwikkeling van een Waterfront Drachten
2. Gebiedsontwikkeling Oudega aan het Water
3. Vaarweg Drachten
4. Transformatie Tussendiepen

Deze projecten zijn onderdeel van de Investeringsagenda Drachten Heerenveen (IDH). De IDH is op 3 juli 2013 vastgesteld door Provinciale Staten. Het doel van de Investeringsagenda is het verbeteren van de bereikbaarheid en sociaal-economische structuur van Fryslân door het realiseren van projecten in Drachten en Heerenveen. De looptijd van de agenda is vier jaar, wat betekent dat de projecten vóór 2018 in uitvoering moeten zijn.

De IDH is in overleg met gemeenten en bedrijfsleven samengesteld uit projecten die grotendeels hun oorsprong vinden in de Samenwerkingsagenda Smallingerland en de Samenwerkingsagenda Heerenveen, maar ook in het Regiospecifiek Pakket (RSP). We beschouwen het als eerste uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsagenda’s. Ook vanuit het perspectief van de gemeenten maken de projecten niet alleen deel uit van de Investeringsagenda, maar ook van andere programma’s (zoals Bestemming Drachten). De financiering is afkomstig van de afgeblazen spoorlijn Heerenveen – Drachten – Groningen, het RSP-Mobiliteitsfonds en Wurkje foar Fryslân. Daarnaast is er cofinanciering van de gemeenten. In totaal wordt er ruim € 86 miljoen geïnvesteerd.