Nieuws


11 juli 2019

De eindschets voor het Masterplan Waterfront Oudega is klaar!

Oudega aan het water

Op 27 juni presenteerden de wurkgroep Doarpsplein oan it wetter en de gemeente Smallingerland de eindschets aan de inwoners van Oudega. In totaal kwamen er ruim 150 belangstellenden naar de inloopavond in de Skippersseal. De reacties op de eindschets waren heel enthousiast. Door de inzet van zoveel inwoners, stakeholders en verenigingen is dit mooie plan tot stand gekomen. We proberen voor zover mogelijk de reacties te verwerken in het plan. Na de zomer bieden we het plan aan het college aan.

Lees meer

7 november 2018

Enquête woningbouw in Oudega

Oudega aan het water

Op verzoek van de gemeente heeft dorpsbelang een enquête gedaan naar de woningvraag in Oudega.
De gemeente wil de resultaten van deze enquête gebruiken om te analyseren welke woningbouwruimte de komende jaren verstandig is in Oudega. De achtergrond hiervan is dat in de meeste dorpen in Friesland het aantal inwoners de komende decennia gaat afnemen, of nu zelfs al afneemt, en het aantal huishoudens niet zal groeien. Er is wel vraag naar woningen in Oudega maar hoe groot is die vraag? Voorkomen moet worden dat er teveel woningen worden gebouwd. Dit kan ertoe leiden dat de bestaande woningen in de toekomst teveel in waarde gaan dalen of zelfs onverkoopbaar worden.

Binnenkort wordt er ook een enquete geplaatst op de gemeentelijke website om verhuiswensen te verkennen. De gemeente wil graag weten of er mensen zijn die naar de dorpen willen verhuizen vanuit Drachten of andersom. Maar ook of mensen van het ene naar het andere dorp willen verhuizen. De resultaten worden via de website van de gemeente bekend gemaakt. 

Lees meer

27 januari 2017

Visie Waterfront vastgesteld

Waterfront Drachten

Dinsdag 24 januari heeft de gemeenteraad de Visie  Waterfront Drachten vastgesteld. De Visie is de basis voor het uitvoeringsprogramma waarin beschreven staat hoe we van visie naar uitvoering komen. Deze is aan de raad voorgelegd ter informatie.

Lees meer

9 december 2016

Startnotitie milieu effecten ter inzage

Oudega aan het water

Om de ontwikkeling van het project Oudega aan het Water te realiseren is het, onder andere, nodig om een bestemmingsplan op te stellen. Daarnaast is het nodig om ook een milieu effect rapportage te maken (PlanMER). Een PlanMER is een milieu onderbouwing van het bestemmingsplan. Hierin worden alle milieueffecten van de gewenste ontwikkeling onderzocht.

 

Lees meer

25 april 2016

Aan de slag voor een uitvoeringsprogramma

Waterfront Drachten

Woensdag 20 april gingen ondernemers, watersportverenigingen en andere initiatiefnemers met elkaar in gesprek over een realiseerbaar uitvoeringsprogramma voor het Waterfront Drachten.
 

Lees meer

20 april 2016

Fotowedstrijd Europese havens

Vaarweg Drachten

Doe mee met de fotowedstrijd van de Europese Commissie en zet zo de Haven van Drachten op de internationale kaart!

In het kader van 9e European Maritime Day op 18 en 19 mei in Turku, Finland, organiseert de Europese Commissie een fotowedstrijd onder alle zee- en binnenhavens van Europa.
 

 

Lees meer

26 februari 2016

Planstudie en MER in kader Vaarweg

Vaarweg Drachten

Provinciale Staten besloten 25 februari 2016 om een planstudie en milieueffectrapportage (MER) uit te laten voeren voor de Vaarweg Drachten. Het besluit is gebaseerd op de uitgevoerde probleemanalyse en kentallen-kosten-baten analyse (KKBA) naar een 4-tal tracés. PS hebben ook een aantal amendementen en moties aangenomen. Dit betekent dat in het komende onderzoek onder andere speciale aandacht moet zijn voor het gebied van de Hegewarren, dat ook de reële mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsing in ogenschouw worden genomen en dat de Vaarweg Drachten in een breder perspectief van alle vaarwegen in Friesland moet worden geplaatst.

Lees meer

30 oktober 2015

Nader onderzoek tracés vaarweg Drachten

Vaarweg Drachten

Op 27 oktober heeft Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten voor te stellen nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor een optimale vaarverbinding van en naar de Haven van Drachten.

Lees meer

21 augustus 2015

Aanleg weilanddepot De Geasten

Oudega aan het water

In de Alde Feanen wordt de komende jaren, zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen om, gebaggerd. Dit is één van de maatregelen van het LIFE+ project. De bagger wordt door middel van leidingen naar een weilanddepot aan de Geasten in Oudega (Sm) vervoerd.

Lees meer

21 mei 2015

Oprichting BéVé Tussendiepen

Tussendiepen

Een pioniersgroep heeft de BéVé Tussendiepen opgericht, met als doel om van de Tussendiepen een beter en mooier bedrijventerrein te maken.

Lees meer