Oudega is met ongeveer 1700 inwoners één van de grootste kernen in Smallingerland. Het is een dorp met een levendig en actief karakter waarbij de mensen die er wonen én werken nauw zijn betrokken. Toch wordt het steeds lastiger het niveau aan voorzieningen op peil te houden.

Oudega (eigenlijk heel Smallingerland) ontleent haar betekenis vanuit het verleden vooral aan de ligging aan het open en bevaarbare water. In de loop van de tijd zijn Oudega en Drachten steeds verder van dit water af komen te liggen en veranderden de waterzijdes in achterkanten. Gemeente en provincie willen Smallingerland weer dichterbij de Friese Meren brengen.

                                      

De kansen op versterking van de omgeving van Oudega zijn te vinden in het gebied zelf. Oudega ligt op een uniek kruispunt van landschappen: De Alde Feanen, De Friese Meren en De Noardlike Fryske Wâlden. Hierin liggen mogelijkheden die verder gaan dan alleen het vergroten van het wateroppervlak. Het gaat dan in eerste instantie om het onderkennen van die potentiële kwaliteit, het creëren van kansen en het benutten hiervan wanneer deze zich voordoen.

                             

Gemeente en provincie hebben daarom samen voor deze omgeving een visie geschreven. De visie is bedoeld als inspiratiebron voor realisatie door overheden, instanties, ondernemers en bewoners. De visie is dus geen kant-en-klaar plan, maar een palet waarmee een omgeving letterlijk ingekleurd kan worden. De visie is in twee delen opgesplitst: een blauw-groen deel, met de ontwikkeling van water en natuur en een meer rode ontwikkeling van een waterfront bij het dorp. Veel hangt af van concrete initiatieven, die soms al op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Op deze wijze kan stap voor stap en met de juiste partijen worden toegewerkt naar een situatie, waarbij Oudega weer wordt ervaren als een dorp aan het water met een rijk cultuurhistorisch verleden.

Bij de uitvoering van het project is ook Wetterskip Fryslân betrokken. Gemeente, provincie en Wetterskip werken, in samenspraak met grondeigenaren, bewoners, dorpsbelang en andere betrokken partijen, op dit moment aan de ontwikkelingen in het gebied.

Het project Vaarweg Drachten, ook één van de projecten Oostelijke Poort Friese Meren, had als 1 van de zoekgebieden voor een alternatieve vaarroute naar Drachten het gebied rond Oudega. Dit doorkruiste het projectgebied van Oudega aan het Water. Onlangs heeft Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten voor te stellen 2 andere alternatieve routes nader te onderzoeken.

Het project Oudega aan het Water heeft een directe relatie met project Waterfront Drachten. Beide zijn gericht op het (beter) ontsluiten van de westkant van de gemeente op het Friese Merengebied (de oostelijke poort).