Gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân onderzoeken de mogelijkheden om een toekomstbestendige vaarverbinding aan te leggen van het Prinses Margrietkanaal naar de haven van Drachten.  Het Prinses Margrietkanaal is onderdeel van het Europees netwerk van de grootste binnenvaartschepen. De vaarweg naar de haven van Drachten is op dit moment niet geschikt voor deze grote schepen.

Er zijn drie belangrijke redenen voor dit project:

Vervoer over water is van groot belang voor bedrijven die zich vestigen of gevestigd zijn in de haven van Drachten. Het Prinses Margrietkanaal is geschikt voor de grootste binnenvaartschepen (Klasse Va), maar de zijtakken, zoals naar Drachten, zijn daarvoor niet geschikt. Dat betekent dat vooral bedrijven die afhankelijk zijn van aan- en afvoer van bulkgoederen (zand, grint, grond) een concurrentienadeel hebben. De kleinere klasse IV schepen die nu de haven van Drachten aandoen zullen de komende jaren verdwijnen, ze worden ook niet meer gebouwd. Voor de lange termijn is het daarom van belang om de haven te ontsluiten voor de grotere schepen.

Friesland is bekend om de watersport. Op veel plaatsen gaan recreatie- en beroepsvaart samen, maar het is niet ideaal. Zeker op de smallere vaarwegen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties en overlast. Er wordt dan ook onderzocht op welke wijze deze twee gebruikersgroepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden. De huidige vaarweg loopt door het Nationaal Park De Alde Feanen. Een van de belangrijkste natuurgebieden in Noord Nederland. De beroepsvaart heeft effecten op de water- en luchtkwaliteit en dus op de natuur. Alle reden dus om te zoeken naar een oplossing die een win-win oplevert voor zowel de economie, de recreatie als het milieu en de natuur.

Om tot een goede en breed gedragen oplossing te komen zijn diverse partijen betrokken bij het project:

Provincie Fryslân
Gemeente Smallingerland
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Leeuwarden
Wetterskip Fryslân
LTO Noord
Overlegorgaan NP De Alde Feanen
Dorpsbelang Earnewâld
Fryske Gea
Schuttevaer
OVD

Het nu uitgevoerde verkennende onderzoek (KKBA) heeft geleid tot een voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten (te behandelen in januari 2016) met daarin 3 onderzoeksgebieden. Twee daarvan zijn alternatieve (nieuwe) vaarroutes en de derde behelst het opwaarderen van de huidige vaarweg. De twee mogelijke nieuwe zoekgebieden zijn het gebied rondom de Hegewarren/Burd (Sytebuorren) en een vaarroute via Opeinde langs de N31. PS wordt gevraagd om deze 3 onderzoeksgebieden diepgaand te laten onderzoeken op investeringskosten, economisch voordeel voor de regio en o.a. de effecten op natuur, milieu, landbouw en veiligheid. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met andere projecten in het gebied zoals Oudega aan het Water.